Ogłoszenie nr 1/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Sekretarz szkoły

 

 

1.    Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy):

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

ul. Szeroka 16, 76-230 Potęgowo

 

2.    Wymiar czasu pracy: 

 cały etat.

 

3.    Rodzaj umowy: 

 umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony.

 

4.    Określenie stanowiska: 

 sekretarz szkoły.

 

5.    Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

 1)    posiada obywatelstwo polskie,

 2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4)    posiada nieposzlakowaną opinię,

 5)    posiada odpowiednie kwalifikacje,

 6)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną – lub ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe,

 7)    posiada co najmniej 5 – letni staż pracy,

 8)    posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku sekretarza.

 

6.    Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:

1)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

2)    znajomość pracy i procedury biurowej,

3)    znajomość struktury organizacyjnej szkoły,

4)    biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point,

5)    umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej,

6)    śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej,

7)    chętny udział w doskonaleniu zawodowym.

 

7.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarza:

1)    załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

2)    przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział (obieg) i przechowywanie korespondencji urzędowej w tym także elektronicznej – wysyłanie i doręczanie pism (wychodzenie na pocztę),

3)    obsługiwanie telefonu i urządzeń biurowych, zamawianie i przyjmowanie rozmów,

4)    bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

5)    sporządzanie pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi normatywami,

6)    gromadzenie pism i dokumentów w segregatorach i teczkach, grupowanie i ewidencjonowanie ich zgodnie z obowiązującą dekretacją i symboliką, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie ich,

7)    zamawianie i rozdysponowanie druków szkolnych,

8)    zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

9)    ewidencjonowanie i należyte zabezpieczenie świadectw szkolnych, druków ścisłego zarachowania oraz korespondencji poufnej,

10) wydawanie odpisów świadectw szkolnych (duplikatów), sporządzanie legitymacji szkolnych dla uczniów,

11) prowadzenie księgi uczniów, księgi dzieci,

12) prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją roku szkolnego, organizacją pracy szkoły, organizacją egzaminu zewnętrznego,

13) obsługa programów Vulcan,

14) obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

15) prowadzenie archiwum zakładowego,

16) współpraca z Referatem Oświaty w Urzędzie Gminy Potęgowo,

17) prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,

18) opracowanie (opisywanie) faktur i innych dokumentów płatniczych stanowiących podstawę do realizacji z budżetu poprzez zaopatrywanie dowodów księgowych wymaganymi klauzulami (pieczęcie, podpisy),

19) ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych,

20) dokonywanie zakupów,

21) sporządzanie informacji PFRON,

22) wypełnianie innych obowiązków i czynności wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji na polecenie Dyrektora Szkoły.

 

 8.    Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje (np. specjalistyczne kursy, szkolenia) będą atutem.

 

 9.    Warunki pracy:

1)    Cały etat (40 godzin tygodniowo).

2)    Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

3)    Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie.

4)    Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w pomieszczeniu biurowym w budynku Szkoły Podstawowej w Potęgowie. Pomieszczenie pracy jest oświetlone światłem dziennym i elektrycznym. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy.

 

10.  Wymagane dokumenty:

1)    CV i list motywacyjny – muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)    oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza,

7)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

8)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

9)    inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

 

11.  Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1)    Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie”.

2)    Dokumenty powinny być złożone do 8 lutego 2021 r.  do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie lub przesłane pocztą.

3)    Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

4)    Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

5)    Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

12.  Dalszy tok postępowania:

1)    formalna analiza dokumentów aplikacyjnych,

2)    rozmowa kwalifikacyjna.

 

O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu pdf 978.73 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 06:07 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 06:10 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 06:12 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 07:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 styczeń 2021 08:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 02:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 styczeń 2021 02:49 Super User